VOUCHER – REGULAMIN

I. Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Kuba Kępiński – Fotograf,
 2. Nabywca – osoba kupująca Voucher,
 3. Obdarowany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony, uprawniona do jego realizacji,
 4. Voucher – karta podarunkowa,
 5. Sesja fotograficzna – usługa, do której otrzymania uprawia nabycie Vouchera.

II. Organizatorem Sesji fotograficznej jest Kuba Kępiński – Fotograf, kuba@kepinscy.com, tel. 781030402, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, www.kepinscy.com.

III. Zakup Vouchera

 1. Zakupu Vouchera można dokonać osobiście lub kontaktując się droga e-mailową.
 2. Wartość/cena Vouchera to wartość wybranej Sesji fotograficznej wymienionej na Voucherze.
 3. Nabywca otrzymuje Voucher w postaci ozdobnej karty z nazwą Sesji fotograficznej, numerem referencyjnym i danymi kontaktowymi Sprzedawcy.
 4. Ważność Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu przez Nabywcę.Miesiąc i rok zakupu zawarte są w numerze referencyjnym Vouchera. Ważność Vouchera nie jest przedłużana.
 5. Nabywca przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego skorzystać osobiście.
 6. Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę.
 7. W przypadku niewykorzystania Vouchera zarówno Nabywcy jak i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot kosztów.
 8. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 9. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

IV. Realizacja Vouchera

 1. Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji Fotograficznej określonej przy jego zakupie, wymienionej na Voucherze, której warunki i zakres został opisany i przekazany Nabywcy.
 2. Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera.
 3. Obdarowany powinien umówić się na Sesję fotograficzną drogą e-mailową ze Sprzedawcą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe, nr telefonu, nr referencyjny Vouchera oraz imię i nazwisko Nabywcy.
 4. W celu wybrania dogodnego terminu zaleca się rezerwację Sesji z jak największym wyprzedzeniem.
 5. Obdarowany ustala termin Sesji w porozumieniu ze Sprzedawcą, wybierając termin wśród dostępnych, wolnych terminów Sprzedawcy.
 6. Obdarowany ustala miejsce Sesji rodzinnych i plenerowych w porozumieniu ze Sprzedawcą. Dojazd na miejsce Sesji do 50 km (w obie strony) nie wymaga dopłat. Jeśli dojazd Sprzedawcy na miejsce sesji wymagałby pokonania więcej niż 50 km Obdarowany zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane ustalone na poziomie 1 zł za kilometr (w obie strony).
 7. W przypadku Sesji portretu biznesowego miejscem wykonania sesji jest biuro przy ul. Obornickiej 330 w Poznaniu.
 8. Realizacja Sesji fotograficznej może odbyć się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wyrazić zgodę na inne godziny i dni realizacji Sesji fotograficznej.
 9. Obdarowany korzysta z otrzymanej Sesji fotograficznej, której warunki i zakres został opisany Nabywcy.
 10. Obdarowanemu przysługuje prawo dobrania dodatkowych usług, ujęć lub przedłużenia trwania Sesji za dodatkową opłatą ustaloną ze Sprzedawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedawcą.
 11. Obdarowany wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w ramach Sesji fotograficznej w portfolio, w szczególności na jego stronie internetowej www.kepinscy.com oraz stronach i profilach wspierających działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.
 12. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.